Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na  nákup služby nabízené na webu www.blackroll-cz.cz  elektronickou cestou. Dále jen OP.

Právní vztahy zde neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. /dále jen OZ/

Tyto OP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

PRODÁVAJÍCÍ je organizátor kurzů  EUROSAD, s.r.o. se sídlem ve Valu č. 3, Veselí nad Lužnicí.

SLUŽBA je jakýkoliv odborný vzdělávací kurz nabízený na tomto webu.

KUPUJÍCÍ je účastník kurzu.

Každý nákup služby na www.blackroll-cz.cz  má povahu kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem.

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem kupní smlouvy je registrační email, kterým se zájemce přihlásí na zvolený termín kurzu.

V registračním emailu vyplní účastník všechny požadované údaje podle propozic a odešle ho pomocí prostředků na dálku na adresu info@blackroll-cz.cz.

Prodávající opět pomocí komunikace na dálku odešle kupujícímu potvrzující email a tím je kupní smlouva uzavřena. V tomto potvrzujícím emailu sdělí prodávající kupujícímu také údaje pro platbu  ceny za kurz včetně variabilního symbolu /VS/. Tento VS je třeba přesně dodržet, jinak nemůže prodávající zajistit včasné dohledání platby a tím může být ohroženo pořadí rezervace místa na kurzu.

Komunikace a kupní smlouva je vedena v českém jazyce. Úhrada poplatku za kurz probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. V případě velkého zájmu o konkrétní termín se rezervace místa stává závaznou až po připsání platby na účet a v pořadí, v jakém platby došly.

Cena za službu

Cena za účast na kurzu je vždy uvedena v propozicích ke konkrétnímu termínu a typu kurzu. Tato cena je konečná, bez dalších poplatků.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Kupující /účastník kurzu/ má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní před termínem zahájení kurzu. Provede to emailem na adrese info@blackroll-cz.cz.  Prodávající potvrdí přijetí tohoto rozhodnutí opět elektronickou cestou. V tomto případě je KS neplatná od samého počátku. Pokud již kupující zaplatil cenu za kurz na účet prodávajícího, bude mu tento poplatek vrácen zpět v plné výši stejnou cestou.

V termínu kratším než 14 dní do zahájení kurzu nelze od KS odstoupit. Pokud se účastník ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže zvoleného termínu zúčastnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně organizátorovi /prodávajícímu/ emailem na adrese info@blackroll-cz.cz.  Organizátor v takovém případě dohodne individuálně náhradní termín zvoleného typu kurzu.

Uzavřením kupní smlouvy o účasti na odborném kurzu vyslovuje účastník kurzu souhlas s těmito podmínkami:

- s použitím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího

- s uveřejněním svého jména a kontaktu v databázi absolventů vzdělávání v ČR a současně souhlasí s předáním osobních údajů společnosti Blackroll, která ho zařadí do celosvětové databáze Blackroll Trenérů.

- se zákazem pořizovat audio a video záznam z průběhu kurzu bez souhlasu lektora

Ochrana osobních údajů

Prodávající se při ochraně osobních údajů řídí zejména zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytl, jsou archivovány u organizátora kurzu. Tyto informace jsou důvěrné a jsou nepřístupné třetím stranám.

Výjimku tvoří jméno, příjmení a kontakt, které budou uvedeny na našem webu v kategorii Proškolili jsme a údaje, které jsou povinné pro zařazení absolventa každého kurzu do celosvětové databáze Blackroll Trenérů.

Kupující uzavřením KS a provedením úhrady poplatku za kurz potvrzuje, že požadované osobní údaje poskytl dobrovolně a tyto údaje jsou pravdivé. Současně vyslovuje souhlas s jejich zpracováním a archivováním podle výše uvedených pravidel. Kupující má právo vyslovit písemně nesouhlas s archivováním osobních údajů

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím  a kupujícím řeší obecné soudy v ČR.

Organizátor má právo měnit jednotlivá ujednání Obchodních podmínek. V případě sporů platí vždy ujednání OP platné v době konání kurzu, kterého se případný spor týká.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015